Menu

Cụm từ thông dụng 3

Hà 何

Tiểu 小

Mainichi nihongo